Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid kasvatusteaduslike tööde konkursi võitjad

Selgusid kasvatusteaduslike tööde konkursi võitjad

2. aprillil anti kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi laureaatidele Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis üle preemiad ja tänukirjad.

Sel aastal esitati konkursile 40 tööd, neist neli eesti keeles publitseeritud teadustööd, kaheksa võõrkeeles publitseeritud teadustööd, kaks doktoritööd, 11 magistritööd ja viis populaarteaduslikku tööd. Konkurss toimus Haridus- ja teadusministeeriumi, Sihtasutuse Archimedes ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös, töid hindas kaheksaliikmeline erinevate teadusasutuste esindajatest koosnev hindamiskomisjon.

Kokku auhindas žürii 6 tööd, lisaks said preemiaid ja tänukirju tööde kaasautorid ja juhendajad.

Preemiaga auhinnatud tööd:

  • Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel – Aaro Toomela (Tallinna Ülikool), “Noncognitive correlates of education”. Töö analüüsib hariduse seoseid mittekognitiivsete psüühiliste omadustega.
  • Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) – Viire Sepp (Tartu Ülikool), “Estonian Olympiads: Their psycho-educational function in supporting talented students”. Uuringus on vaatluse alla võetud praegusaja olümpiaadidel osalejad ning leitud vastused mitmetele seni empiiriliselt kontrollimata küsimustele.
  • Magistritöö – Veronika Mitting (Viimsi Keskkool, Tallinna Ülikool), “Muusika eesti keele ja kirjanduse metoodika rikastajana”. Valdavalt rakenduslik töö annab emakeeleõpetajatele juhiseid muusika kasutamiseks tunnis ja esitab nimekirja enam kui poolesajast omavahel seotud muusika- ja kirjandusteosest.
  • Populaarteaduslik töö – Maie Tuulik (Tallinna Pedagoogiline Seminar), “Õpetaja eetika”. Raamat on õpetajale nii käsiraamatuks kui eneseanalüüsi vahendiks, orienteerumaks eetika vastuolulistes kategooriates.
  • Didaktilis-rakenduslike tööde kategoorias anti välja 2 preemiat:
    • Meri-Liis Laherand (Tallinna Ülikool), “Kvalitatiivne uurimisviis”. Väljaanne täitis emakeelse kvalitatiivseid meetodeid käsitleva kirjanduse osas valitsenud lünga;
    • Peeter Mehisto (Londoni Ülikool), “Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual”; “Lõimitud aine- ja keeleõpe”. Raamatute alus on Eesti keelekümblusprogrammi loomise käigus õpitu.

Peeter Mehisto sai preemiaks 6000 krooni, lisaks said 1500-kroonise preemia tema eestikeelse töö kaasautorid Kai Võlli Integratsiooni Sihtasutusest ja Hiie Asser Tartu Annelinna Gümnaasiumist. Kõigi teiste tööde autorid said preemiaks 9000 krooni.

Tänukirjad anti üle Viivi Maansole eesti keele teemaliste kogumike koostamise ja juhendamise eest, professor Peter Heymans‘ile Nijmegeni Ülikoolist Viire Sepa doktoritöö juhendamise eest ning Maria Jesus Frigols Martin‘ile ja David Marsh‘ile Peeter Mehisto töö inglisekeelse töö kaasautorluse eest.

Eesti keeles publitseeritud teadustöö preemia jäi välja andmata.

Viimased uudised