Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad

Täna andis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kätte preemiad 2010. aasta üliõpilaste teadustööde konkursi parimate tööde autoritele, konkursi auhinnafond oli kokku veidi alla miljoni krooni.

Sel aastal laekus konkursile rekordiline arv teadustöid – 435 tööd, kusjuures tööde tase on aasta aastalt üha tõusnud. „Mitmed konkursile kandideerivad tööd on leidnud publitseerimist mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades,“ rääkis konkursikomisjoni kuuluv Terje Tuisk Sihtasutusest Archimedes. „Seega võib öelda, et konkursil osalevad juba praegusel hetkel arvestatavad teadlased.“

Konkursile laekus 149 bakalaureuse-, 200 magistri- ja 86 doktoritööd. Konkursitöid hinnatakse neljas erinevas valdkonnas: ühiskonnateadused ja kultuur (204 tööd), loodusteadused ja tehnika (112 tööd), bio- ja keskkonnateadused (77 tööd) ning terviseuuringud (42 tööd).

Töid saadeti konkursile 35st erinevast kõrgkoolist. Suur osa konkursil osalejatest (57%) õpib Tartu Ülikoolis, kuid aasta aastalt on lisandunud ka teisi kõrgkoole. Lisaks 4 suuremale Eesti ülikoolile ja 15 muule Eestis asuvale kõrgemale õppeasutusele laekus 16 tööd ka välisülikoolides õppivatelt eesti tudengitelt – peamiselt Suurbritannia koolidest, aga ka Soomest, Rootsist ja USAst.

Konkursi auhinnafond on 950 000 krooni, kokku anti laureaatidele välja kokku 57 preemiat ja 36 tänukirja. Lisaks anti välja kaks valdkonnaülest 55 000-kroonist peapreemiat, mille pälvisid Egle Tafenau doktoritöö „Regionaalpoliitika heaoluefektid konstrueeritud kapitali mudelis” ning Jüri Reimand doktoritöö „Geenigruppide, võrgustike ja regulatoorsete süsteemide funktsionaalne analüüs” eest. Mõlemad peapreemiad läksid Tartu Ülikooli.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurss toimub alates 1991. aastast.

Lisainfo: Konkursi koordinaator Kaili Kaseorg, tel 5805 0869; Sihtasutus Archimedes veebileht www.archimedes.ee/teadpop.

Konkursi tulemused

Bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas:

1. rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Eneken Helk (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Alzheimeri amüloid beeta peptiidi fibrillisatsiooni inhibiitorite skriining MALDI-TOF MS meetodil” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Riin Velleste (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tselluloosi redutseerivate otste fluorestsentsmärgistamine antraniilhappega” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Julia Gavrilova (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Keskkonnatingimuste ja Zn(2+) ioonide mõju insuliini fibrillisatsioonile” eest;
 • Tänukiri Ingrid Lekk (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „BDNF 5’ ja 3’ mittetransleeritavate alade mõju reportergeeni mRNA translatsioonile” eest;
 • Tänukiri Jaak Flink (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Lämmastikväetise mõju rapsihaiguste esinemisele” eest;
 • Tänukiri Helen Schmidt (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Multši mõju aed-puispetuunia Calibrachoa x hybrida dekoratiivsusele” eest;

2. magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Riin Tamme (Tartu Ülikool), konkursitöö „Keskkonna väikeseskaalalise heterogeensuse mõju taimede mitmekesisusele” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Kaspar Valgepea (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Süsteemide bioloogia järgi lähenemine paljastas, et Escherichia coli atsetaadi ülevoolu metabolism on reguleeritud läbi atsetüül-CoA süntetaasi kataboliitse repressiooni” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Monika Nõmm (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Fotosünteesipigmentide jaotus Peipsi järve Holotseeni setetes” eest;
 • Tänukiri Elo Kibena (Tartu Ülikool), konkursitöö „Poolspetsiifiline mikroobsensor BHT määramiseks piimatööstuse reovees: konstrueerimine ja uurimine” eest;
 • Tänukiri Liie Lumiste (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Radionukliidide kõrvaldamine põhjaveest õhustamise ja filtrimisega” eest;
 • Tänukiri Mehis Rohtla (Tartu Ülikool), konkursitöö „Matsalu lahe haugi (Esox lucius L.) rännete uurimine otoliidi mikrokeemia abil” eest;

3. doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Kaarel Krjutškov (Tartu Ülikool), konkursitöö „Geenikiibil põhinev genotüpiseerimise meetod, APEX-2, kui paindlik lahendus DNA variatsioonide määramiseks” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Eve Runno-Paurson (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytphthora infestans Eesti populatsioonide fenotüübiline ja gebotüübiline iseloomustamine” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Marko Lõoke (Tartu Ülikool), konkursitöö „Transkriptsiooniliselt inaktiveeritud replikatsiooni alguspunktide relitsenseerimine pagaripärmis” eest;
 • Tänukiri Darja Lavõgina (Tartu Ülikool), konkursitöö „Adenosiini analoogi ja oligoarginiini konjugaadid kui cGMP-sõltuva proteiinkinaasi PKGIalfa kõrgafiinsed inhibiitorid ja fluorestsentssondid” eest;
 • Tänukiri Anu Sang (Tartu Ülikool), konkursitöö „Elupaiga pindala poolsajandi eest mõjutab tänast päevaliblikate liigirikkust – kaudsed tõendid viitavad väljasuremisvõlale” eest;
 • Tänukiri Meelis Seedre (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Boreaalse segametsa elus taimestiku maapealse osa süsinikudünaamika peale põlengut ja lageraiet” eest.

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas:

1. rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Liiri Oja (Tartu Ülikool), konkursitöö „Avalik koosolek Eesti õiguskorras: teooria ja praktika” eest;
 • I preemia (15000.- EEK) Eliis Vennik (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Eesti vabatahtlikud välismaal: kultuurilised kogemused ja tajutud distantsid” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Pikne Kama (Tartu Ülikool), konkursitöö „Arheoloogiline vaatepunkt regilaulutüübile” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Anu Pedaja-Ansen (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Muutused hammas- ja tütar-tüüpi sõnade vormimoodustuses kooliõpilaste keelekasutuse näitel” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Priit Jeenas (Tartu Ülikool), konkursitöö „Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Stanislav Voronovski (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kliendi lojaalsuse mõõtmine nii toote kui teenindusettevõtte näitel” eest;
 • Tänukiri Martin Väli (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Iseks olemine Carl Gustav Jungi ja Platoni võtmes” eest;
 • Tänukiri Andres Karjus (Tartu Ülikool), konkursitöö „Eesti väli ja läti lauks: semantiline kaardistamine ja grammatisatsioon” eest;
 • Tänukiri Marko Rebane (Tartu Ülikool), konkursitöö „Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse horisontaalne rakendamine: asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumisest tulenev kahju hüvitamise nõue” eest;

2. magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Kristina Jõekalda (Eesti Kunstiakadeemia), konkursitöö „Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand: Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.–30. aastatel” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Sander Mägi (National Cheng Kung University), konkursitöö „Ettevõttesiseste IT teenuste kvaliteedi hindamise võrdlus Euroopa ja Hiina kultuurides Eesti ja Taiwani näitel” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Miina Norvik (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tuleviku väljendamise vahendid salatsiliivi keeles muude Euroopa ja läänemeresoome keelte taustal” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Doris Reva (Tartu Ülikool), konkursitöö „Elukutselise võistkonnasportlase töösuhte erisused” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Nele Salveste (Tartu Ülikool), konkursitöö „Väldete akustiliste tunnuste varieerumine tajus” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Annika Valdmets (Tartu Ülikool), konkursitöö „Mõne modaalpartikli kujunemine ja kasutamine eesti kirjakeeles 1890. aastatest alates” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Merit Jakobson (Tartu Ülikool), konkursitöö „”Eestpalverännak”: palverännukorraldused keskaegsetes Lübecki testamentides” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Katre Kikas (Tartu Ülikool), konkursitöö „Hans Anton Schults ja kadunud käsikirjad. Rahvalik kirjalikkus rahvaluule arhiivis” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Hendrik Saare (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), konkursitöö „Aju aktivatsioonid meeldiva ja ebameeldiva muusika kuulamisel ning nende seos ekstravertsusega: fMRT uuring” eest;
 • Tänukiri Siiri Erm (Tartu Ülikool), konkursitöö „Palverändurid tänapäeva Csķksomlyó frantsiskaanide kirikus ja nende suhe neitsi Maarjasse” eest;
 • Tänukiri Mark Kantšukov (Tartu Ülikool), konkursitöö „Väärtuskordajate kasutamine ettevõtte väärtuse hindamisel” eest;
 • Tänukiri Mats Volberg (Tartu Ülikool), konkursitöö „Religioossed põhjendused avaliku õigustuse alustena?” eest;

3. doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Indrek Ibrus (London School of Economics and Political Science), konkursitöö „Uute meediavormide evolutsioonidünaamika: Avatud mobiilse veebi juhtum” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Martin Klesment (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Anne Reino (Tartu Ülikool), konkursitöö „Organisatsioonikultuuri avaldumine Eesti organisatsioonide näitel” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kadri Raudsepp (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Chag lo tsā ba Chos rje dpal’ile omistatud sNgags log sun ’byini ( „Valede mantrate ümberlükkamine“) dateerimis- ja autorlusprobleemid” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Merike Ristikivi (Tartu Ülikool), konkursitöö „Ladina terminid Eesti õiguskeeles: esinemiskuju, tähendus ja mõjutused” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Anastassia Zabrodskaja (Tallinna Ülikool), konkursitöö „Vene-eesti keelekontaktid. Keeletarvituse ja -muutuse grammatilised aspektid” eest;
 • Tänukiri Katri Paas-Mohando (Tartu Ülikool), konkursitöö „Majanduse väiksuse erisustest tulenevad mõjud koondumiste kontrollile” eest;
 • Tänukiri Marika Padrik (Tartu Ülikool), konkursitöö „Spetsiifilise kõnearengupuudega eesti laste sõnamoodustusoskus” eest;
 • Tänukiri Renata Sõukand (Tartu Ülikool), konkursitöö „Ravimtaimemaastik” eest.

Terviseuuringute valdkonnas:

1. rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Karin Kõnd (Tartu Ülikool), konkursitöö „NFkB mõju uurimine AIRE geeni regulatoores piirkonnas” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Maria Kasesalu (Tartu Ülikool), konkursitöö „Trombolüüsitud ajuinfarktiga haigete radioloogiliste uuringute analüüs ja kliinilised ravitulemused Tartu Ülikooli Kliinikumis” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Katrin Lutsar (Tartu Ülikool), konkursitöö „Retseptiravimite kasutamine antidepressantide näitel” eest;
 • Tänukiri Anu Einberg (Tartu Ülikool), konkursitöö „Järelkujundi neurokorrelaadid: ajas kestev fenomen teadvuse neurokorrelaatide uurmiseks” eest;
 • Tänukiri Jaanika Kärner (Tartu Ülikool), konkursitöö „APECED patsientide vereseerumist eraldatud immunoglobuliin G neutraliseerib tüüp I interferoone” eest;
 • Tänukiri Kadri Kaasik (Tartu Ülikool), konkursitöö „Serotoniini transporteri (5-HTT) geeni promootorpiirkonna polümorfismi ja elusündmuste koosmõju häirunud söömiskäitumise väljakujunemisel 18-aastastel tüdrukutel” eest;

2. magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Merle Saaremäe (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „β-tubuliini isovormide ekspressioon ja roll mitokondri välismembraani läbitavuse regulatsioonis” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Rainer Reile (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kõrge ja madala enesehinnangulise tervise vanus-sõltuvad prognoosijad” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kristina Köhler (Tartu Ülikool), konkursitöö „Välditav suremus Eestis ja selle seosed sotsiaalmajanduslike näitajatega” eest;
 • Tänukiri Argo Aug (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega ja tervete inimeste hingeõhu kondensaadi koostise võrdlemine vedelikkromatograaf-tandemmass-spektromeetri abil” eest;
 • Tänukiri Laura Leht (Tartu Ülikool), konkursitöö „Funktsionaalsete motoorsete häiretega patsientide haiguse kulg (Tartu Ülikooli närvikliinikus aastatel 1998-2002 ravil olnud patsientide näitel)” eest;
 • Tänukiri Mart Roosimaa (Tartu Ülikool), konkursitöö „Müokardi remodelleerumine ületreeningu ja kroonilisest mahu ülekoormusest tingitud kodade laienemise korral” eest;

3. doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Katrin Kepp (Tartu Ülikool), konkursitöö „Südameveresoonkonna funktsioonis osalevad geenid: uued pärilikud DNA variandid Eesti ja Tšehhi populatsioonides” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Tõnis Org (Tartu Ülikool), konkursitöö „Autoimmuunregulaator valgu esimese PHD domeeni molekulaarne funktsioon” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Kristiina Rajaleid (Karolinska Institutet), konkursitöö „Varased ja hilisemad mehhanismid südame-veresoonkonnahaiguste etioloogias” eest;
 • Tänukiri Malle Kuum (Tartu Ülikool), konkursitöö „Katioonide voolud mitokondrites ja endoplasmaatilises retiikulumis: uued rollid raku füsioloogias” eest;
 • Tänukiri Andra Noormägi (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Pankreasest koos insuliiniga sekreteeritavd Zn(II) ioonid suruvad maha monomeerse insuliini fibrillisatsiooni” eest;
 • Tänukiri Hans Orru (Umea University, Sweden), konkursitöö „Ekspositsioon peentele osakestele ja nendega seotud tervisemõjud peamistes Eesti linnades” eest.

Loodusteaduste ja tehnika valdkonnas:

1. rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (15000.- EEK) Victor Alari (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Laineenergia vähenemine ranniku lähedal avamere tuulikute tõttu” eest;
 • I preemia (15000.- EEK) Kaur Alasoo (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tugivektormasinate kombineerimine angiogeneesiga seotud geenide ennustamiseks” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Marek Kõllo (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „9,11-sekosterooli D-ringi sünteesi uurimine” eest;
 • II preemia (10000.- EEK) Risto Reilson (Tartu Ülikool), konkursitöö „Antrakinooniga modifitseeritud elektroodide elektrokeemilised omadused” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Johannes Ehala (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Bokode passiivmarkeri lahendused” eest;
 • III preemia (5000.- EEK) Silja Treialt (Tartu Ülikool), konkursitöö „Faktorruumid ja aproksimatsiooniomadused” eest;
 • Tänukiri Jakob Jõgi (Tartu Ülikool), konkursitöö „Metallide alkoksiidide geelkile pragunemise selgitamine diskreetsete elementide meetodi simulatsiooniga” eest;
 • Tänukiri Kristjan Krips (Tartu Ülikool), konkursitöö „Brauseri laienduste turvaanalüüs” eest;
 • Tänukiri Robert Mononen (Tartu Ülikool), konkursitöö „Dielektroforeetiliste süsiniknanotorufiibrite mehaaniliste omaduste karakteriseerimine” eest;

2. magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Heisi Kurig (Tartu Ülikool), konkursitöö „1-etüül-3-metüülimidasoolium tetrafluoroboraadi kasutamine elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrolüüdina” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Einar Pius (Edinburghi Ülikool), konkursitöö „Kvantskeemide Automaatne Paralleliseerimine Kasutades Mõõtmispõhist Kvantarvutuste Mudelit” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Mihkel Pajusalu (Tartu Ülikool), konkursitöö „Fotosünteetiliste antennide eksitontsooni sõltuvus temperatuurist” eest;
 • Tänukiri Kaur Lumiste (Tartu Ülikool), konkursitöö „Ristklassifitseeritud osakogumite kooskõlaline hindamine” eest;
 • Tänukiri Jaana-Kateriina Gomon (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Süsinik nanotorude disperseerimine alumiiniumis kasutades planetaarset kuulveskit” eest;
 • Tänukiri Julia Iljina (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Cu2ZnSnSe4 kilede moodustumine elektrokeemiliselt sadestatud lähtekilede seleniseerimisel” eest;

3. doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • I preemia (25000.- EEK) Nadezda Aleksejeva (Tartu Ülikool), konkursitöö „Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine süsiniknanotorudel põhinevatel nanokomposiitmaterjalidel” eest;
 • I preemia (25000.- EEK) Kairit Zovo (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Afiinsuse gradient suunab vase rakulistesse sihtkohtadesse” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Aivo Jürgenson (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Ründepuude paralleel- ja jadamudelite efektiivsed semantikad” eest;
 • II preemia (20000.- EEK) Indrek Zolk (Tartu Ülikool), konkursitöö „Kommuteeruvad tõkestatud aproksimatsiooniomadused Banachi ruumides” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Deniss Klauson (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Bioloogiliselt mittelagunevate saasteainete fotokatalüütiline oksüdatsioon vesifaasis” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Evely Leetma (Tartu Ülikool), konkursitöö „Tõketega silumisülesannete lahendamine” eest;
 • III preemia (10000.- EEK) Heli Lukner (Tartu Ülikool), konkursitöö „Superluminaalselt levivad lokaliseeritud valgusimpulsid” eest;
 • Tänukiri Jaanus Eskusson (Tartu Ülikool), konkursitöö „Õhukeste teemandisarnaste süsinikkilede süntees impulsslaser-sadestus meetodil ja nende karakteriseerimine” eest;
 • Tänukiri Maris Tõnso (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö „Arvutialgebra vahendid mittelineaarsete juhtimissüsteemide modelleerimiseks, analüüsiks ja sünteesiks” eest;
 • Tänukiri Signe Vahur (Tartu Ülikool), konkursitöö „ATR-FT-IR spektroskoopia võimaluste laiendamine anorgaaniliste pigmentide analüüsimisel” eest.

Peapreemiad (a´55 000 EEK):

 • Peapreemia (55000.- EEK) Egle Tafenau (Tartu Ülikool), konkursitöö „Regionaalpoliitika heaoluefektid konstrueeritud kapitali mudelis” eest;
 • Peapreemia (55000.- EEK) Jüri Reimand (Tartu Ülikool), konkursitöö „Geenigruppide, võrgustike ja regulatoorsete süsteemide funktsionaalne analüüs” eest.

Tänukirjad 2010. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

1. rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • Kairit Zovo (Tallinna Tehnikaülikool) Eneken Helgi konkursitöö „Alzheimeri amüloid beeta peptiidi fibrillisatsiooni inhibiitorite skriining MALDI-TOF MS meetodil” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Berit Aaviksoo (Tartu Ülikool) Liiri Oja konkursitöö „Avalik koosolek Eesti õiguskorras: teooria ja praktika” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Anu Masso (Tartu Ülikool) Eliis Venniku konkursitöö „Eesti vabatahtlikud välismaal: kultuurilised kogemused ja tajutud distantsid” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Vivian Kont (Tartu Ülikool) Karin Kõnni konkursitöö „NFkB mõju uurimine AIRE geeni regulatoores piirkonnas” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Urmas Raudsepp (Tallinna Tehnikaülikool) Victor Alari konkursitöö „Laineenergia vähenemine ranniku lähedal avamere tuulikute tõttu” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
 • Hedi Peterson (Tartu Ülikool) Kaur Alasoo konkursitöö „Tugivektormasinate kombineerimine angiogeneesiga seotud geenide ennustamiseks” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas

2. magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • Meelis Pärtel (Tartu Ülikool) Riin Tamme konkursitöö „Keskkonna väikeseskaalalise heterogeensuse mõju taimede mitmekesisusele” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) Kristina Jõekalda konkursitöö „Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand: Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.–30. aastatel” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Don Jyh-Fu Jeng (National Cheng Kung University) Sander Mägi konkursitöö „Ettevõttesiseste IT teenuste kvaliteedi hindamise võrdlus Euroopa ja Hiina kultuurides Eesti ja Taiwani näitel” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Helle Metslang (Tartu Ülikool) Miina Norviku konkursitöö „Tuleviku väljendamise vahendid salatsiliivi keeles muude Euroopa ja läänemeresoome keelte taustal” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Karl Pajusalu (Tartu Ülikool) Miina Norviku konkursitöö „Tuleviku väljendamise vahendid salatsiliivi keeles muude Euroopa ja läänemeresoome keelte taustal” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Sirje Rüütel Boudinot (Tallinna Tehnikaülikool) Merle Saaremäe konkursitöö „β-tubuliini isovormide ekspressioon ja roll mitokondri välismembraani läbitavuse regulatsioonis” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Tuuli Käämbre (Tallinna Ülikool) Merle Saaremäe konkursitöö „β-tubuliini isovormide ekspressioon ja roll mitokondri välismembraani läbitavuse regulatsioonis” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Alar Jänes (Tartu Ülikool) Heisi Kurig’i konkursitöö „1-etüül-3-metüülimidasoolium tetrafluoroboraadi kasutamine elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrolüüdina” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

3. doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • Andres Metspalu (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu) Kaarel Krjutškovi konkursitöö „Geenikiibil põhinev genotüpiseerimise meetod, APEX-2, kui paindlik lahendus DNA variatsioonide määramiseks” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Robin Mansell (London School of Economics and Political Science) Indrek Ibruse konkursitöö „Uute meediavormide evolutsioonidünaamika: Avatud mobiilse veebi juhtum” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Allan Puur (Tallinna Ülikool) Martin Klesmendi konkursitöö „Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Maris Laan (Tartu Ülikool) Katrin Kepi konkursitöö „Südameveresoonkonna funktsioonis osalevad geenid: uued pärilikud DNA variandid Eesti ja Tšehhi populatsioonides” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
 • Kaido Tammeveski (Tartu Ülikool) Nadezda Aleksejeva konkursitöö „Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine süsiniknanotorudel põhinevatel nanokomposiitmaterjalidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
 • Peep Palumaa (Tallinna Tehnikaülikool) Kairit Zovo konkursitöö „Afiinsuse gradient suunab vase rakulistesse sihtkohtadesse” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Tänukirjad peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

 • Tiiu Paas (Tartu Ülikool) Egle Tafenau konkursitöö „Regionaalpoliitika heaoluefektid konstrueeritud kapitali mudelis” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Jaak Vilo (Tartu Ülikool) Jüri Reimandi konkursitöö „Geenigruppide, võrgustike ja regulatoorsete süsteemide funktsionaalne analüüs” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.
Viimased uudised