Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Arengukava

Sihtasutuse Archimedes arengukava 2014-2020

Vastu võetud Sihtasutuse Nõukogu poolt 29.09.2014

SIHTASUTUS ARCHIMEDES 

ARENGUKAVA 2014-2020

 

Milleks me loodud olemeSihtasutuse Archimedes asutas Haridus- ja Teadusministeerium 1997. aastal Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noortevaldkonna arendamiseks.
Kellele mida täna pakumeMeie missioon on suurendada organisatsioonide ja inimeste heaolu ning konkurentsivõimet, arendades selleks haridus-, teadus- ja noortevaldkonda.
Kelleks oleme tänaseks kujunenudOleme Euroopa Liidu ja Eesti haridus-, teadus- ja noortepoliitika meetmete rakendaja, sealhulgas:-          riiklike programmide koordineerija ja elluviija

–          rahvusvaheliste koostööprogrammide riiklik agentuur

–          Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus

–          Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur

 

Pikaajalise ja ulatusliku kogemuse toel kogume ning pakume ekspertteadmust kõigile haridus-, teadus- ja noortevaldkonna kvaliteeti ja arengut edendavatele huvigruppidele ning riiklikele eestvedajatele.

 

Tunnustatud rahvusvahelistumise väärtustaja ja eestvedajana esindame Eestit rahvusvahelises koostöös partnerorganisatsioonidega ning võrgustikes.

 

Kellena näeme end tulevikusMeie visioon on olla parim partner haridus-, teadus- ja noortevaldkonna arendamisel.
Meie tegevuse  strateegiline raamistikMeie tegevust suunavad riiklikul tasandil Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ ja Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21”. Rahvusvahelisel tasandil peame silmas Euroopa Liidu majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020“.

Meie rakendavate meetmete strateegilised mõjueesmärgid on seatud riiklikes ning rahvusvahelistes raamdokumentides, mõjueesmärkide täitmist hindavad nende seadjad. Meetmete elluviimisel ning oma tegevuste arendamisel juhindume järgmistest valdkondlikest arengukavadest:

–           Eesti elukestva õppe strateegia 2020

–           Teadmistepõhine Eesti 2014-2020

–           Noortevaldkonna arengukava 2014-2020

 

Oma tegevuste planeerimisel arvestame Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala arengukavas „Tark ja tegus rahvas“ toodud kaalutlusi.

Meie eesmärk ühiskonnasMeie eesmärk ühiskonnas on hoolitseda selle eest, et rakendatavad meetmed ja nende  koosmõju panustaks haridus-, teadus- ning noortevaldkonna arengu edufaktoritesse:

 1. 1. tunnustatud kvaliteet
 2. 2. teadmistel ja koostööl põhinev arendustegevus
 3. 3. sihipärased investeeringud.
Eesti eesmärgid

Haridus-, teadus- ja noorte-valdkonna eesmärgid

Meie eesmärk ühiskonnas

Meie tegevussuunad

arengukavaArchimedes1

 

Meie eesmärk organisatsiooninaMeie eesmärk on olla  professionaalne ja tõhus organisatsioon.
Milliseid väärtus-hinnanguid järgimeMeie tööd suunavad põhiväärtused:

 • koostöö
 • õppimine ja areng
 • professionaalsus
 • usaldusväärsus

 

Milles meie väärtushinnangud avalduvadMeie jaoks tähendab see, et:

 • teeme  koostööd partnerite ja sihtrühmadega ning organisatsioonisiseselt;
 • toetame ja tunnustame õppimist ja arengut, nii sihtrühmade kui oma töötajate puhul;
 • oleme  professionaalsed, tugineme oma töös pikaajalisele kogemusele ja teadmusele, teeme kaalutletud otsuseid, järgime meie tegevusele seatud nõudeid;
 • tagame oma usaldusväärsuse läbipaistvate toimingute ning huvide konflikti vältimisega.

 

Kuidas hindame oma tulemusiArendame ja hindame sihtasutuse tulemuslikkust neljast aspektist: kliendid, töötajad, finantsid ja protsessid.arengukava2archimedes
Kuidas rakendame oma arengukavaRakendame oma arengukavas toodut:

 • sihtasutuse juhtimisel;
 • partnerite ja sihtrühmade teavitamisel meie pühendumusest Eesti haridus-, teadus- ja noortevaldkonna arendamise heaks;
 • töötajate teadlikkuse suurendamiseks meie ühistest eesmärkidest.

 

 

Strateegia rakendamisel peetakse silmas eelkõige järgmisi dokumente: