Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teaduse populariseerimise projektikonkursile saab projekte esitada 24. aprillini

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja teaduse populariseerimise projektikonkursi 2009, kuhu saab projekte esitada kuni 24. aprillini.

Konkursi eesmärk on toetada teadust populariseerivaid ja teadussaavutusi ning teadlaste tööd tutvustavaid tegevusi, samuti äratada noortes huvi teadlase elukutse ja teaduse vastu.

Taotlusi võivad esitada Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlusi rahastatakse kokku summas kaks miljonit krooni.

Konkursile võib esitada järgmiste projektide taotlusi:
– ühekordsed tegevused või tegevuste sarjad;
– tele-/raadiosaated või -sarjad;
– audiovisuaalsete materjalide koostamine;
– näituste korraldamine, eksponaatide soetamine;
– ürituste ja konkursside korraldamine;
– muud teadust populariseerivad tegevused.

Taotlus peab sisaldama:
– tegevuse eesmärki ja kirjeldust;
– eelarvet;
– taotleja nime ja kontaktandmeid, arveldusarve numbrit, arve omaniku nime, taotleja esindusõigusliku isiku nime, allkirja ja kuupäeva.

Taotlused palume esitada nii elektroonilise osalusvormi kaudu (www.archimedes.ee/populariseerimine) kui ka saata allkirjastatult aadressil Munga 18, Tartu 50088 hiljemalt 24. aprilliks 2009. Märksõna “Teaduse populariseerimine”. Konkursi tulemused tehakse teatavaks mais 2009.

Lisainfo: Taivo Raud, tel 735 0134, e-post taivo.raud@hm.ee;
Terje Tuisk, e-post terje.tuisk@archimedes.ee.

________________________

Teaduse populariseerimise projektikonkurss 2009

Konkursi eesmärk

Teaduse populariseerimise projektikonkursi (edaspidi konkursi) eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning noortes teaduse ja teadlase elukutse vastu huvi äratamine.

Konkursil osalemine

Taotlusi võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud. Taotluste läbivaatamise ja hindamisega tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse populariseerimise töörühm (edaspidi töörühm).

Konkursile võib taotlusi esitada järgmiste teadust populariseerivate tegevuste toetamiseks:

 • ühekordsed tegevused või tegevuste sarjad;

 • telesaated või -sarjad;

 • raadiosaated või -sarjad;

 • audio-visuaalsete materjalide koostamine;

 • näituste korraldamine ja teadust populariseerivate näituse eksponaatide soetamine;

 • ürituste ja konkursside korraldamine;

 • muud teadust populariseerivad tegevused.

Taotlusi rahastatakse kokku summas kaks miljonit krooni.

Taotlustele esitatavad nõuded

Konkursil osalemiseks peab taotluses olema esitatud järgnev informatsioon:

 • tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse (sh. tegevuse ajakava kuu täpsusega, sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis, planeeritava tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale ning taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel);

 • tegevuse eelarve, kus on ära toodud ka võimalikud teised toetajad;

 • taotleja nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post); arveldusarve number; arve omaniku nimi; taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri ja kuupäev.

Taotlused palume esitada nii elektroonilise osalusvormi kaudu (www.archimedes.ee/populariseerimine), kui saata allkirjastatult aadressil Munga 18, Tartu 50088 hiljemalt 24. aprilliks 2009. Märksõna “Teaduse populariseerimine”. Konkursi tulemused tehakse teatavaks mais 2009.

Taotluste hindamine ja otsuste tegemine

Taotluste läbivaatamise ja hindamisega tegeleb HTM teaduse populariseerimise töörühm, mis võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl. Kui töörühma liige on konkursile esitatud taotlusega mingisugusel viisil seotud, ei osale ta vastava taotluse hindamisel. Töörühm hindab konkursile esitatud taotlusi ja selgitab välja tugevamad projektid.

Töörühm hindab:

 • taotluste sisulist põhjendatust;

 • kulutuste seostatust eesmärkide saavutamisega;

 • taotleja varasemaid kogemusi teaduse populariseerimisel;

 • sihtgruppide kaasatust;

 • tegevuse mõju ühiskonnale:

 • muid teaduse populariseerimise seisukohast olulisi aspekte.

Töörühmal on õigus pidada läbirääkimisi taotlejatega ning teha ettepanekuid taotluste osaliseks rahastamiseks, võttes arvesse konkursi eelarvelisi võimalusi.

Otsuste kinnitamine ja teavitamine

Töörühm teeb haridus- ja teadusministrile konkursitulemuste kinnitamise ja toetuste määramise ettepanekud. Konkursi lõplikud tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

Tulemused avalikustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedese koduleheküljel. Toetuse saajatega sõlmitakse eraldise kasutamise leping.

Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust või ükski taotlus ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

Viimased uudised